خوزستان شناسی

مساحت استان خوزستان: 64055 كيلومتر مربع مركز استان: شهر اهواز استان خوزستان، درجنوب غربي ايران وشمال خليج فارس، بين 30 تا 33 درجه عرض شمالي و 47 تا 50 درجه ...