شهرستان شوش

وجه تسمیۀ دشت شوشان:  شهر شوش، مرکز شهرستان شوش استان خوزستان، با پهنه اي حدود 12 کيلومتر مربع در شمال باختري خوزستان در مسير راه آسفالته اصلي اهواز – دزفول، ...