شوشتر

موقعیت جغرافیایی: شهرستان شوشتر در نیمه شمالی استان خوزستان ودر 48 درجه و32  دقیقه الی 49 درجه و10 دقیقه طول شرقی و31 درجه و36 دقیقه الی 32 درجه و27 دقیقه ...