آموزش نیروی انسانی صنعت گردشگری

آموزش متولیان صنعت گردشگری : رشد سریع صنعت توریسم، مسائل و مشکلات زیادی را در راه جذب نیروی انسانی آموزش دیده به وجود می آورد.کارکنان هتلها،آژانسها،راهنمایان وتمام کسانی که به ...

صنایع دستی بومی استان خوزستان

رشته های صنایع دستی بومی استان خوزستان:   صنایع دستی ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ز‌اگ‍رس‌ ک‍ه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دور م‍‍ه‍د ت‍م‍دن‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌ع‍ی‍لام‍ی‍‍ان‌ ب‍وده‌ ، ‌ای‍ن‌ ...