صالح شهر

صالح شهر

موقعیت:

صالح شهر(شهرک شهید چمران)

 

صالح شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در27کیلومتری شمال شرق شهرستانهای شوشتر ،23 کیلومتری غرب شهرستان گتوند درکنارجاده منتهی به شهرستانهای دزفول – شوشتر قرار دارد .

دردهه پنجـــــاه توســــــعه کشـــــاورزی اســــتان خوزسـتان وایجاد طرح های

صنعــتی وکشاورزی زمین های واقع درمنطقه ای بنام دیمچه جهت کشت نیـشـکر درنظر گرفته شد. که این امر ازطریق ایجاد کشت وصنعت کارون مدنظر قرار گرفت.و اراضی زراعی بافت مسکونی تعداد زیادی از روستاها ی منطـــقه را دربر گرفت و اراضـــی آنها به تملک شرکت درآمد .

اراضی دیمچه شامل 9 روستا به زیر کشت نیـشکر رفته و مردم ساکن در این روســـــــتا می بایست، درجایی دیگر اسکان داده می شد، که احداث شهرکهای مسکونی برای اسکان ساکنین روستاهای مشــــمول طرح و کارگران شاغل در دستور کار قرار گرفت.عملیات اجرایی کشــــــت وصنعت و احداث شـــهرکها پس از یک وقفه کوتاه در انقلاب و سالهای اول جنگ تحمیلی که منطقه مورد مطالعه را نیز در بر می گرفت از اوایل دهه 60 از سر گرفته شد.

احداث شهرک شهید چمــــــــــران نیز دراین فرآیند برای اسکان جمعیت روســتاههای :گمار بلواسیان- گمار کوچک – گمار بزرگ-قبرشیخین –پهونده علیا –پهونده سفلی –سمندی –بنه برجعلی و با همــــیاری اهالی روستاها طی یک دهـــه تکمیل گردید .

اسم شهرک چمران با تـوجه به تعـــدد روستاهای تجمیع شده وعدم امکان انتخاب اســــم یکی از آنها از یک طرف ورشادتهای بی نظیر شـــهید چمران درجبهه های جنگ تحمیلی به یاد ایشان نام گرفت .

ازسال 1381با تاسیس دفترعمران شــــهری و از سال 1383 با افتتاح دهیاری شــــهرک شهید چمران و تلاش شورای اسلامی شهرک و دهیاری برای رونق وگسـتـرش کالبدی و تبدیل سریع به شهر ازطریق تفکیــــک و واگذاری اراضی مسکونی درحاشـیه را می توان ار دلایل رشد بالا عنوان کرد.

درنهایت شـــــــــهرداری صالح شــــــهر فعالیت خــــود را رســــما” از 11/4/1387 جهت خدمت رسانی مطلوب به همشـــهریان محـترم آغاز نمود و توانست با همت وتلاش شــورای محترم اسلامی و پرسنل زحمتکش شــــــــــهرداری و همـــــــکاری و همیاری شهروندان محترم فعالیت های چشمگیر و قابل توجه ای در زمینه های عمـــرانی و خدمات شهری داشته باشد .

 

ویژگیهای قومی –فرهنگی :صالح شهر

 

جمعیت ساکن صالح شهر اغلب دارای اشتراک قومی بوده وزبان آنها بختــــیاری ومذهب عموم سکنه شیعه اثنی عشری است .طوایف ساکن در شهر عبارتند از هیودی – بلواسـی –گنـــدزلو-زلقی -مکوندی-قاضی انصاری-بهداروند–بلیوند-بابادی – آل جمالی –ملارزنی-چهاربری –آســــترکی –بساک- منجزی -فرگنی –احمد محمدی –زنگنه و …

در ســکونتگاه جدید صرفنــــظراز تنش های محدود اوایل شکل گیری شهرک بواسطه تجمع جمعــیت روستاها از طوایف و خــانوارهای مختلف دریک مکان و تعارض منافع و تزاحم موردی بین همســـایه ها از  یکطرف و آثار روانی ازدست دادن املاک و اراضی وزمینه شغلی سنتی آنان صورت می گرفت، درسالهای اخیرکمال انسجام و همبستگی اجتماعی وفرهنــــــگی حاکم بوده است .

 ویژگیــــــهای اجتماعی وفرهنگی جمعیت منطقه بالاخص اعتقادات ،باورها،وآداب وســــنن آنها که حاکی از میختگی فرهنگ بومی و علائق سنتی به آمـــــوزه های دینی ومذهبی است.

درفرآیند عمـــــــــــومی دگرگونی اجتماعی و فرهنگی کشور ،تغییر و تحول کمتری را شاهد بوده است .چنانچه هنوز خصلت های فرهنگی و سنــت های بومی مثبت نظیر احتــرام به بزرگان و ریش سفیدان،استحکام جایگاه خانواده ،ارزش کار و تلاش پا برجاست .

 

جاذبه های گردشگری:

از آثار تاریخی صالح شهر(شهرک شهید چمران)، ممحوطه باستانی معروف به (تپه شماره 222) با شماره 32040 و تپه 217 با شماره ثبت 32041 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.

جاذبه طبیعی  در صالح شهر پارک بزرگی در جلوی این شهر با وسایل بازی و میدان فوتبال جلوه خاصی به این شهر داده است.

و یکی دیگراز جاذبه های صالح شهر جنگل پهونده( علی پهونده)  که در روبروی این شهر قراردارد.پوشیده از درختانی چون کنار و چیدن کنار می تواند برای یک جمع خانوادگی لذت بخش باشد.

در پشت این شهر تپه های زیبا و مخملی در زمستان و یک جایگاه زیبا بنام گیوهکش که یک پرتگاه می باشد، بسیار زیباست و از انجا یک آبراه فصلی جلوه زیبایی به آنجا داده است.